مقایسه مبانی اندیشه سیاسی ابن رشد و آکونیاس
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مکاتب توحیدی و ادیان آسمانی، هنگامی که سخن از وحی می‌رود، همواره جای این سوال است که پس جای عقل انسان در کجاست؟ آیا عقل و وحی در تقابل با همدیگر قرار دارند؟ و نفی یکی مستلزم اثبات دیگری است؟ آیا هر کدام از آنها مکمل دیگری است؟ این مسأله در اندیشه سیاسی بسیاری از اندیشمندانی که به نوعی دغدغه دینی داشته‌اند، نمود دارد. به عبارت دیگر بحث عقل و وحی و تعارض آنها از مهمترین مباحث معرفت‌شناسانه به حساب می‌آید. در این تحقیق ابتدا به توصیف اندیشه سیاسی دو اندیشمند بزرگ اسلام و مسیحیت یعنی ابن رشد (Averroes) و اکویناس (Aquinas) و سپس تحلیل آن یعنی میزان تأثیرپذیری اندیشه سیاسی آنها از این مبانی و در پایان مقایسه این مبانی پرداخته شده است.