فساد سیاسی و اصلاح الگوی مصرف
38 بازدید
محل نشر: کتاب اصلاح الگوی مصرف از منظر سیاسی(‎پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فساد سیاسی و اقتصادی، در ارتباط تنگاتنگ با قدرت است. نفوذ و سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولتی، بستری مناسب برای بهره برداری و تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی برای سود شخصی و گروهی به وجود می آورد. بهره مندی از امتیازات و رانتهای ویژه دولتی و دست اندازی بر منابع ثروت جامعه به منظور استفاده شخصی به معنای انحراف از مسیر تخصیص منابع و بودجه عمومی به سوی مصارف شخصی و گروهی و در نتیجه اتلاف منابع و اضرار به کلیت ساختار جامعه است. بنابراین فساد سیاسی به عنوان سوء استفاده از قدرت با ابزارهایی چون رشوه،اختلاس،رانت جویی و...در جهت مقاصد شخصی و گروهی از جمله در حوزه اقتصادی و تولیدی و صنعتی (فساد اقتصادی)، منجر به انحراف، اتلاف و هدر رفتن منابع عمومی می¬شود. این امر سبب می شود که هزینه های بسیار بر مردم و اقتصاد جامعه تحمیل شود.بنابراین در پاسخ به این پرسش که چه ارتباطی میان پدیده فساد سیاسی و اصلاح الگوی مصرف وجود دارد، می توان گفت که سیاستمداران فاسد با دست اندازی بر منابع عمومی ثروت جامعه، به انحراف و اتلاف آن اقدام می¬کنند در نتیجه این امر منجر به کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی،کاهش خدمات عمومی و افزایش هزینه ها و ... می گردد.بنابراین اصلاح الگوی مصرف که به معنای نهادینه کردن روش صحیح استفاده و بهره برداری از منابع کشور است،با وجود پدیده ای به نام فساد سیاسی حاصل نخواهد شد.برون داد الگوی صحیح مصرف ارتقاء شاخص های زندگی،کاهش هزینه ها و آماده شدن بستر لازم برای گسترش عدالت خواهد بود. و بالطبع نتیجه آن چیزی جز جلوگیری از اتلاف منابع عمومی کشور نخواهد بود.