ابن رشد:فلسفه،شریعت و مساله تاویل
41 بازدید
محل نشر: ویژه نامه روزنامه شرق شماره 1570
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاویل و جایگاه آن از منظر ابن رشد.نسبت عقل و وحی